Partiumi Egyetem Alapítvány

A magyar nyelvű oktatásért.

Az Alapítvány

Tekintettel a magyar nyelvű oktatás- és iskolaügy helyzetére Magyarország határain kívül, 2006-ban Gárdonyiné Brassai Klára létrehozta a Partiumi Egyetem Alapítványt.

Az alapítvány fő célkitűzései: a magyar nyelvű oktatásügy támogatása Erdélyben, különös tekintettel a Partiumi Keresztény Egyetem működésére, továbbá Szent László városa Nagyvárad és a történelmi Partium kultúrális és egyházi rendezvényeinek támogatása. A jelzett célok érdekében az alapítvány – vallásfelekezeti hovatartozástól függetlenül – támogatja az arra érdemeseket.

A Partiumi Keresztény Egyetem az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás évszázados hagyományainak folytatója, a romániai magyarságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme.

“A 2008-ban akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem magáénak vallja és folytatja jogelődje, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1990-ben létrehozott Sulyok István Református Főiskola jó hagyományait, illetve felvállalja mindazokat a célokat, amelyeket az alapítók – az erdélyi-partiumi magyar nemzeti közösséggel szembeni felelősségüket és kötelességüket felismerve – a főiskola, majd pedig az egyetem indításakor megfogalmaztak. Mindezeknek megfelelően a Partiumi Keresztény Egyetem Chartája a tudatosan vállalt keresztény értékrendben és magyar szellemiségben, valamint a magyar felsőfokú oktatás évszázados hagyományaiban jelöli meg azt az alapot, amelyre felépíthető egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő, modern és versenyképes egyetem.”

Célkitűzéseink

Folytatva az erdélyi magyar felsőoktatás évszázados hagyományát, belátva a romániai magyar nemzeti közösséggel szembeni felelősségét és kötelességét, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1990-ben alapított Sulyok István Református Főiskola oktató-kutató tevékenysége jogi kereteinek biztosítása, valamint a nagyváradi magyar nyelvű felsőoktatás fennmaradása és továbbfejlesztése érdekében, a Pro Universitate Partium Alapítvány 2000-ben létrehozza Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemet, mint az 1959 utáni romániai magyar felsőoktatás első önálló intézményét.

A Sulyok István Református Főiskola anyagi és emberi erőforrásaira épülő egyetem célja a romániai magyar nyelvű oktatás rendszerének szerves részeként hozzájárulni a magyar felsőoktatás fejlesztéséhez, biztosítani nemzeti közösségünk számára a magasan képzett, nemzetközileg is versenyképes szakemberekkel való utánpótlást az anyanyelvű oktatás keretei között. Annak ellenére, hogy az RMDSZ is tagja volt a román kormánynak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek és az alapítóknak mégis közel négyéves politikai küzdelmet kellett folytatniuk az akkreditációs törvény megszületéséért. E folyamatban az RMDSZ illetékes képviselői is részt vállaltak és magas szintű magyar parlamenti közbenjárás is segítette a törvény megszületését.

2008-ban a Román Parlament 185 igen, 15 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt.

A Partiumi Keresztény Egyetem életéről, munkájáról további hasznos információkat (felvételi tájékoztató, induló szakok, az egyetemen folyó oktatási- és kutató tevékenységek, események) az egyetem internetoldaláról tudhat meg:

Partiumi Keresztény Egyetem

Alapítványi együttműködés közös céljainkért

Anyaországi testvéralapítványunkkal – a Partiumi Egyetem Alapítvánnyal – a 2019/2020-as tanévben is folytatódott másfél évtizede tartó együttműködésünk. Ennek köszönhetően kiemelt támogatásban részesültek egyházi iskoláink Zilahon, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, valamint a Pro Universitate Partium Ala- pítvány által létrehozott Partiumi Keresztény Egyetem.

A sokéves gyakorlatnak megfelelően, ebben a tanévben is az egyetemi hall- gatók és középiskolai tanulók közvetlen anyagi támogatása volt a célunk. Ezt szolgálja immár tizenhárom esztendeje a liechtensteini Töndury Alapítvány által biztosított, és a Partiumi Egyetem Alapítvány révén közvetített ösztöndíj-alap. Az adományozóval történt megegyezés szerint a számunkra évente átutalt összeg felhasználásának célja tágabb értelemben „az erdélyi-partiumi magyar emberek identitásának megőrzése és fejlesztése”, szűkebb értelemben pedig „az anyanyelvi oktatás támogatása”. A Töndury-ösztöndíj- programmal mintegy kétszáz diákot tudtunk segíteni. Ugyanezen alapból segítettünk nehéz szociális helyzetű diákokon illetve alkalmazottakon, kórházi kezelésre szoruló testvéreinken.

A hat évvel ezelőtt elindított szórvány-ösztöndíj programot szintén folytattuk az eltelt tanévben is, a Partiumi Keresztény Egyetem nehéz helyzetben levő, messzi vidékről származó hallgatóink megelégedésére. Ezt a programot tovább szeretnénk vinni a jelen egyetemi évben is, tudva azt, hogy nagy jótevőnk, az ösztöndíjat alapító Gárdonyiné Brassai Klára is ezt szeretné, de sajnos Ő már nem lehet közöttünk. Emléke legyen áldott!

Kisebb-nagyobb résztámogatást tudtunk nyújtani a Partiumi Keresztény Egyetem diákönkormányzatának, a hallgatói tudományos munkacsoportoknak, a diákság által szervezett rendezvényeknek, az egyedi vagy csoportos kutatómunkának, a mezőgazdasági mérnökképzésnek. Kiváló hallgatóinkat segítettük, akik az anyaországba és a nagyvilágba is elvitték egyetemünk jó hírét.

A Partiumi Egyetem Alapítvány lehetőségei szerint hathatósan támogatta a képzőművészek, zeneszakosok, bölcsészek nem egy nagysikerű szereplését vagy megmérettetését, amiért köszönettel tartozunk. Jó reménységgel vagyunk, hogy a támogatás a jövőben sem marad el. Alapítványunk – az előző évekhez hasonlóan – komoly összeggel járult hozzá Pro Universitate Partium Alapítvány költségeinek fedezéséhez is, tekintettel arra, hogy évek óta nem részesül a hivatalos költségvetési keretből, pályázási lehetőségei pedig erősen korlátozottak.

Valamennyi egyéni és közösségi támogatónk iránti köszönettel, továbbra is azon leszünk, hogy a Partiumi Egyetem Alapítvány és a Pro Universitate Partium Alapítvány együttműködése a következő tanévben is gyümölcsöző legyen, hiszen céljaink közösek: erdélyi-partiumi anyanyelvi oktatásunk felvirágoztatása.

Nagyvárad, 2020. decemberében

Tőkés László
a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke

Tolnay István
a Pro Universitate Partium Alapítvány alelnöke

Az egyetem új épülete, amely a magyar állam segítségével épült fel.